R.Gazete No: 30851

R.G. Tarihi: 3.8.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/37)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/36) 1

 

MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)'in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/8/2019'dur" ibaresi "16/9/2019'dur" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    I/0933F.922 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgededir.