R.Gazete No: 30900

R.G. Tarihi: 26.9.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA

DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

(TEBLİĞ NO: 2019/41)

 

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)'in 8 inci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan "yapılan başvurularda," ibaresinden sonra gelmek üzere "hindi ve kaz ile ilgili faaliyetini sürdüren" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan "üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "fesih sürecinde bulunan ve/veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçerek fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altmış gün" ibaresi "yüz beş gün" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    I/0933F.971 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgededir.