R.Gazete No: 30880

R.G. Tarihi: 6.9.2019

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYISAL

OYUNLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –25/4/2001 tarihli ve 24383 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 285 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmamak,"

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ruhsatın Devri

Madde 31 – Bayilik ruhsatı İdarenin önceden yazılı olarak izninin alınması ve bayiliğin devredileceği kişi ve işyerinin bu Yönetmelik ile aranan şartları taşıması kaydıyla devredilebilir. Bayiliğin devrine ilişkin diğer usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (l) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) İzinli süreler, mücbir sebep veya İdarece kabul edilebilir haklı nedenler dışında, bir takvim yılı içerisinde, aralıksız on gün ya da toplam altmış gün oyun oynatmaması,"

"l) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, işyerini ve/veya bayiliğini İdareden izin almaksızın bir başka yere nakletmesi veya işyerini kapatması,"

"n) Bayilik ruhsatına haiz olan kişinin, İdarenin önceden yazılı olarak iznini almadan işyerini ve/veya bayiliği fiilen başka bir şahsa devretmesi,"

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/2575E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.