R.Gazete No: 30899

R.G. Tarihi: 25.9.2019

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF

MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "100 bin Türk Lirasına" ibaresi "150 bin Türk Lirasına" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 – (1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı, şubelerinin görünen bir yerine yazılı olarak asmak veya dijital ekranlarda ilan etmek zorundadırlar."

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3'ün Likidite başlıklı 4 üncü bölümünün 4.1. Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) açıklamasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6) Birikimli mevduat ve katılma hesapları için 360 (üçyüzaltmış)"

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3'ün Likidite başlıklı 4 üncü bölümünün 4.2. Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı (%) açıklamasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Mevduat bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam mevduat tutarına bölünmesi,

b) Katılım bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam katılım fonu tutarına bölünmesi"

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3'ün, Diğer Risk Faktörleri başlıklı 5 inci bölümünün 5.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Derecelendirme Notu başlıklı maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan kredi kuruluşlarına yukarıdaki tabloda yer alan en yüksek puan uygulanır."

 

MADDE 7 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 8 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı yürütür.

 

Ek-2

PRİM KATEGORİLERİ VE PRİM ORANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İlgili prim dönemi için Ek–1'deki Risk Faktörleri ve Puanları Özet Tablosu ve Ek–3'teki açıklamalar dikkate alınarak yapılacak hesaplamalar sonucunda kredi kuruluşları, alacakları toplam puanlarına göre aşağıdaki Prim Kategorileri ve Prim Oranları Tablosu'nda belirtilen dört adet prim kategorisinden birine dahil olurlar.

Prim Kategorileri ve Prim Oranları Tablosu

Toplam Puan

Prim Kategorisi

Prim Oranı (Onbinde)

Toplam Puan > 80

 

A

15

Toplam Puan > 65

 

B

17

Toplam Puan > 50

 

C

19

Toplam Puan < 50

 

D

23

Hesaplanacak toplam puanlarına göre, yukarıdaki Prim Kategorileri ve Prim Oranları Tablosu'nda yer alan prim kategorilerinden;

1. A prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları için onbinde 15 (onbeş),

2. B prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları için onbinde 17 (onyedi),

3. C prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları için onbinde 19 (ondokuz),

4. D prim kategorisine dahil olacak kredi kuruluşları için onbinde 23 (yirmiüç)

prim oranı esas alınır. Bu orana, büyüklük faktörü 120 miyar TL ve üzeri olan kredi kuruluşları için onbinde 2 (iki), büyüklük faktörü 50 milyar TL (dahil) ile 120 milyar TL arası olan kredi kuruluşları için onbinde 1 (bir) prim oranı ilave edilerek sigorta prim oranı belirlenir. Büyüklük fakörü; kredi kuruluşunun bilançosundaki aktif, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütler (cayılabilir taahhütler hariç) toplamından oluşur. Söz konusu tutarlar, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıl sonu itibarıyla hesaplanan üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranında artırılır.

 

----------o----------

 

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  BM/4389E.420 (Bankacılık Mevzuatı),

   

  XV/7397E.310 (Sigortacılık Mevzuatı),

   

  XXX/3776E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.