Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 91

30 Mart 2019

Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şehit Yakınları ve Gazilere Hukuki Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30730 R.G. Tarihi: 30.3.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE HUKUKİ YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKL ...
30 Mart 2019

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


30.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Çalışma Grubunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 30730 R.G. Tarihi: 30.3.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBUNUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ...
30 Mart 2019

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/25)


30.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 21.10.2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30730 R.G. Tarihi: 30.3.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBL ...
29 Mart 2019

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30729 R.G. Tarihi: 29.3.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDA ...
29 Mart 2019

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/24)


29.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30729 R.G. Tarihi: 29.3.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ ...
29 Mart 2019

Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


29.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30729 R.G. Tarihi: 29.3.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
29 Mart 2019

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/115T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115 Konusu : 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi ...
28 Mart 2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)


28.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30728 R.G. Tarihi: 28.3.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
27 Mart 2019

Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/3/2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30727 R.G. Tarihi: 27.3.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: GEMİ ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE ...
27 Mart 2019

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


27.3.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30727 R.G. Tarihi: 27.3.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT ...