R.Gazete No: 30708

R.G. Tarihi: 8.3.2019

 

Karar Sayısı: 809

Karar Tarihi: 7.3.2019

 

Ekli "6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

6384 SAYILI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI

BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR

KANUN GEREĞİNCE KURULAN KOMİSYONUN YETKİSİNİN

GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında korunan haklara ilişkin derdest bazı başvuruların, 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun ile kurulan Komisyonun yetki alanına girecek ek ihlal alanı olarak belirlenmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 6384 sayılı Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Komisyon: 6384 sayılı Kanuna göre tazminat talebi hakkında karar vermek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonunu,

b) İhlal alanları: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 No'lu Protokolün 1 inci maddesi kapsamında korunan haklara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde derdest olan ve bu Kararın 4 üncü maddesi kapsamına giren başvuruları,

ifade eder.

 

Komisyonun yetkisine giren ihlal alanları

MADDE 4- (1) Aşağıda yer alan ihlal alanı, Komisyonun, 6384 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile düzenlenen görev alanı kapsamına dâhil edilmiştir.

a) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 No'lu Protokolün 1 inci maddesi kapsamında ihlal kararı verdiği ve aynı Sözleşmenin 41 inci maddesi uyarınca tazminata ilişkin haklarla ilgili karar vermediği veya bu hakları saklı tuttuğu başvurularda, kesinleşen kararın tebliğini izleyen bir ay içinde müracaatta bulunulmuş olması kaydıyla, maddi ve manevi tazminat taleplerini inceleyip karara bağlamak.

 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

----------o----------