R.Gazete No: 30714

R.G. Tarihi: 14.3.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 –12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)

8431.41

Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar

6.500

8431.42

Buldozer ve angledozer bıçakları

6.500

8431.49

Diğerleri (8431.49.20.29.00 GTİP altında yer alan ekskavatör paletleri hariç)

6.500

*Ton:Brüt Ağırlık

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    V/976F.0877  (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.