R.Gazete No: 30706

R.G. Tarihi: 6.3.2019

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL

SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/48)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/19) 1

 

MADDE 1 –7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"2019 yılı uygulamaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümlerince 2019 yılı için yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    I/0933F.946 (Teşvik Mevzuatı) No.lu belgededir.