R.Gazete No: 30712

R.G. Tarihi: 12.3.2019

 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.c) 1

 

MADDE 19/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir."

 

MADDE 2Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin %35'ini aşamaz."

 

MADDE 3Aynı Tebliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Kurul, fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari ve/veya azami oranlar belirleyebilir."

 

MADDE 4Aynı Tebliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Kurul, fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleyebilir."

 

MADDE 5Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    IV/2499F.091 (Sermaye Piyasası Mevzuatı) No.lu belgededir.