R.Gazete No: 30742

R.G. Tarihi: 11.4.2019

 

Adalet Bakanlığından:

 

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 12/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "olanlar ile adli suçlardan hükümlü olup yabancı uyrukluların" ibaresi "olanların" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4835E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.