R.Gazete No: 30741

R.G. Tarihi: 10.4.2019

 

Karar Sayısı: 864

Karar Tarihi: 9.4.2019

 

Ekli "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 31 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 19/4/2004 tarihli 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", İMKB" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine "kanun," ibaresinden sonra gelmek üzere "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Maliye Bakanlığı" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplerle" ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır."

 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 40 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü" ibaresi "Devlet Arşivleri Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3226E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    BL/222E.090 (Bilişim Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.