R.Gazete No: 30646

R.G. Tarihi: 5.1.2019

 

Adalet Bakanlığından:

 

ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ

KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 11/11/1997 tarihli ve 23157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"Bakan Yardımcısı: Bakan tarafından belirlenen ilgili Bakan Yardımcısını,"

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan "Müsteşar veya tensip edeceği bir Müsteşar Yardımcısının" ibaresi "ilgili Bakan Yardımcısının" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birisi ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinde yer alan "Müsteşardır" ibaresi "ilgili Bakan Yardımcısıdır" ve "Müsteşar" ibaresi "ilgili Bakan Yardımcısı" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

----------o---------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     XXX/2223E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.