R.Gazete No: 30646

R.G. Tarihi: 5.1.2019

 

Adalet Bakanlığından:

 

ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 14/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bakan Yardımcısı: Bakan tarafından belirlenen ilgili Bakan Yardımcısını,"

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yazılı giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır."

 

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan "Müsteşar tarafından görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü" ibaresi "ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında başkan tarafından belirlenecek üç birim amiri" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 4Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan "Müsteşar tarafından görevlendirilecek Müsteşar Yardımcısı" ibaresi "Personel Genel Müdürünün" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 5Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

----------o---------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     XXX/4779E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.