R.Gazete No: 30649

R.G. Tarihi: 8.1.2019

 

Karar Numarası: 555

Karar Tarihi: 7.1.2019

 

Ekli "Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihlî ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

 UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, 9/8/2018 tarihli ve 18 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın 5 ABD Dolan/kg ve üzeri CIF birim kıymetle İthal edilenleri için ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır. Anılan kontenjan kapsamında yapılacak ithalatta 9/8/2018 tarihli ve 18 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında ek mali yükümlülük uygulanmaz.

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Eşya Tanımı Miktar (Ton)
1. Dönem* 2. Dönem* 3. Dönem*
4814.20.00.00.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) 2.970 2.970 2.970
4814.90.10.00.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar
4814.90.70.10.00 Duvarkağıtlarıvebenzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddelerbirbirineparaleltellerhalinde birleştirilmiş veyadüzdokunmuşolsun olmasın)kaplanmışkağıttanmeydana gelmiş olanlar)

* 1. Dönem bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 5/8/2019 tarihine kadar olan dönemi, 2. ve 3. Dönem ise 1. Dönemi takip eden ikinci ve üçüncü yıllık dönemleri ifade eder.

 

Usul ve esaslar

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

 

Diğer mevzuat

MADDE 3- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

----------o----------