R.Gazete No: 30666

R.G. Tarihi: 25.1.2019

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

"a) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait işletme tesislerinde kullanılan demiryolu elektriklendirme cer hava hattına, demiryolu sinyalizasyon tesislerine enerji sağlayan düzenler, demiryolu sinyalizasyon ile istasyon ve demiryollarının özel haberleşme tesislerinin beslenmesi için kurulacak imdat grupları,

b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaptırılıp ilgili belediyelere devredilerek işletilen tesislerde kullanılan demiryolu elektriklendirme cer hava hattına, demiryolu sinyalizasyon tesislerine enerji sağlayan düzenler, demiryolu sinyalizasyon ile istasyon ve demiryollarının özel haberleşme tesislerinin beslenmesi için kurulacak imdat grupları,

c) Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu gibi gizlilik veya özel durumu nedeniyle Bakanlıktan izin alınarak proje onayı, tesis kabulü ve tutanak onayı kendileri tarafından yapılan kamu kurum/kuruluşlarına ait elektrik tesisleri,"

"d) Elektrik tesislerinin bulunduğu alanda elektrik üretimine, iletimine, dağıtımına ya da tüketimine doğrudan etkisi olmayan, elektrifikasyon sistemi ve kontrol/kumanda binası dışında kalan her türlü idari bina, lojman, silo, atölye, sosyal tesis, depo, ambar, kulübe, baraka, prefabrike, muvakkat bina, atık entegre tesis ve sahası, katı atık toplama ve depolama sahası, atık çürütme/arıtma/gazlaştırma tesisi ve bunlarla ilgili gaz toplama tankları-balonları ile boru hatları-basınç regülasyon tesisleri, piroliz tesisleri, çöp depolama sahası, kömür depolama sahası, kül barajı, kömür transfer limanları, doğal gaz iletim ve dağıtımına ilişkin boru hatları ile RMS istasyonları, su kuyusu, soğutma ve kullanma suyu alma ve deşarj yapıları, jeotermal enjeksiyon ve reenjeksiyon kuyusu, su deposu, gölet, set, ve benzeri yapılar ile ulaşım yolları,"

"ı) MES'lerin elektrik üretimine ilişkin elektromekanik ekipmanları, enerji iletim/enerji nakil hatları, şalt sahası/trafo merkezi, dağıtım merkezi, fider ve benzeri elektrik tesisleri dışındaki bileşenleri."

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (pp) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ii) ve (ccc) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (çç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (dd) bendi eklenmiş, (dd) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ee) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Biyokütle elektrik santrali (BES): İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra, bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen enerji ile elektrik enerjisi üretim tesisi ve yardımcı tesislerini,"

"pp) Teknik etkileşim analizi (TEA): Bulunduğu yörede rüzgar elektrik santralinin; Genelkurmay Başkanlığının sorumluluğunda işletilen haberleşme, seyrüsefer ve radar sistemlerine ve İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığının sorumluluğunda işletilen sistemlere olan etkileşimi konusunda Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşları tarafından yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analizi,"

"dd) Lisans: Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK tarafından verilen izin belgesini,"

"ee) Mobil elektrik santrali (MES): Önlisansında/lisansında enterkonnekte sisteme bağlantı noktası/noktaları belirtilmiş olan, hareketli, taşınabilir elektrik üretim tesisi ile yardımcı tesislerini,"

 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Elektrik piyasası ile ilgili mevzuat,"

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı "Mesleki belgeler" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dört, beş ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Paftaları, hesapları ve raporları imzalayan harita, jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve elektronik-haberleşme mühendislerinin aşağıdaki belgelerden birine sahip olması gereklidir."

"a) Kamuda görev yapan ve çalıştıkları kuruma ait projeleri hazırlayan mühendislerde; kamuda harita, jeoloji, jeofizik, inşaat, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve elektronik-haberleşme ve diğer meslek branşlarında mühendis olarak çalıştıklarını belgeleyen resmi yazı,"

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"(2) Proje onayı yapılmayan tesislere hiçbir suretle enerji verilemez.

(3) Proje onayı yapılmayan elektrik tesisinin kabulü yapılamaz."

"Kabulü yapıldıktan sonra, tadilat projesi onaylatılmadan ya da ilgili POB'dan uygun görüş alınmadan, işletmedeki tesiste onaylı projesine uygun olmayan herhangi bir değişiklik yapıldığının tespiti durumunda bu fıkrada belirtilen iş ve işlemler işletmedeki tesisler için de uygulanır."

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10 – (1) Proje dosyaları, tesis tipine göre asgari olarak "Elektrik Tesisleri Proje Kapsamı"/"Elektrik Üretim Tesisleri Ön Proje Kapsamı"nı (EK-2/EK-4'ü) içerir. İhtiyaç olması halinde, bu proje kapsamlarına ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenebilir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bakanlık dışındaki POB'lar, Bakanlığın olumlu görüşünü almak şartıyla, EK-2/EK-4'te belirtilen kapsamlara ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belge belirleyebilir ve internet sitelerinde ilan ederler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında, EK-2/EK-4'te belirtilenlerden farklı tesis tiplerine ilişkin projeler için gerekli pafta, hesap, rapor, bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bu kapsamdaki projeler için Bakanlıkça gerekliliği ilan edilen proje kapsamına ek olarak, Bakanlık dışındaki POB'lar Bakanlığın olumlu görüşünü almak şartıyla, ilave pafta, hesap, rapor, bilgi ve belge belirleyebilir ve internet sitelerinde ilan ederler.

(3) Projeleri, hesap ve raporları düzenleyen ve imzalayan mühendislerin tasarım yaparken; yerinde incelemenin yanında, yürürlükteki ilgili mevzuat, standartlar, uygulama kodları ile ilgili kurum/kuruluşlar tarafından yayımlanan şartname, usul ve esasları dikkate almaları gereklidir."

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Yetkilendirme Tablosunda aksi belirtilmedikçe, önlisanslı/lisanslı üretim tesisleri için projeler, EK-3'te verilen başvuru örneğine uygun dilekçe ekinde Bakanlık POB'a, diğer tesisler için ise ilgili POB'ların internet sitelerinde ilan ettiği dilekçe örneklerine uygun olarak aşağıda verilen belgelerle birlikte ilgili POB'lara sunulur."

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile yedinci fıkrasının ilk cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) İlgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde hazırlanan projelerin bu Yönetmeliğe kavramsal olarak uygunluğu incelenir. Proje onayı için inceleme aşamasında istenen bilgi, belge, rapor, kaynak, doküman, tesiste uygulamaya esas standartların kod/no bilgileri ve paftalar, başvuru sahibi tarafından ilgili POB'a sunulur."

"Üretim tesislerinde elektromekanik teçhizata ilişkin akredite bir kuruluştan alınmış tip sertifikası veya dizayn sertifikası ya da TSE Kritere/Standartlara Uygunluk Belgesi, ekleriyle birlikte imalatçı veya imalatçı adına lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB'a sunulur."

"a) İlgili POB tarafından onay işlemine tabi tutulmaz."

"(8) Üretim tesislerine ilişkin İnşaat Uygunluk Raporu lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB'a ekleriyle birlikte sunulur. Bu belgeler ilgili POB tarafından onay işlemine tabi tutulmaz.

(9) Proje değerlendirme sürecinde ihtiyaç olması halinde, lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişiler, proje ile ilgili görüşme talebiyle ilgili POB'a çağrılabilir."

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) 12 nci maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları dışındaki hususlar ön proje onayı için de geçerlidir."

 

MADDE 12 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "PUS sahibi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasına "teknik" ibaresinden sonra gelmek üzere " ve idari" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Mevcut proje onay başvuruları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kurum ve kuruluşlara yapılmış proje onay başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarca sonuçlandırılır. Söz konusu projelerin, içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iade edilmesinin akabinde tekrar proje onay başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen projeler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

NOT: Eklere ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    EM/3154E.524 (Enerji Mevzuatı),

     

    XXX/5288E.10 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.