R.Gazete No: 30666

R.G. Tarihi: 25.1.2019

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 5) 1

 

MADDE 1 –5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin "II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ" başlıklı bölümünün (C/5.2.) alt bölümündeki "Standart Yakıt Deposu" tanımında yer alan "490 litreyi" ibaresinden sonra gelmek üzere "(son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi)" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    OTV/4760F.101 (Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı) No.lu belgededir.