R.Gazete No: 30651

R.G. Tarihi: 10.01.2019

 

Karar Numarası: 579

Karar Tarihi: 09.01.2019

 

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR 1

 

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ek 2 nci maddesinin onyedinci fıkrasında yer alan "orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile orman mühendisi unvanım haiz olanlar arasından mühendis unvanlı pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümünün "AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ" satırının "NİTELİĞİ" kısmında yer alan "Sosyoloji, " ibaresinden sonra gelmek üzere "Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, " ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    DMM/0657D.050 (Devlet Memurları Mevzuatı) No.lu belgededir.