R.Gazete No: 30694

R.G. Tarihi: 22.2.2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT

DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 124/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz."

 

MADDE 2Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6 ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde, birinci fıkrada sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden uygunluk yazısı verilebilir."

 

MADDE 3Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendinde yer alan "2710.19.99.00.00.11" ibaresi "2710.19.99.00.11" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 4Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 – (1) Uygunluk yazılarında asgari olarak;

a) Temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi,

b) Temin edilecek ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı, izin verilen miktar,

c) Teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrük bilgisi,

ç) Uygunluk yazısının geçerlilik süresi,

yeralır."

 

MADDE 5Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    EM/3154F.400 (Enerji Mevzuatı),

     

    V/976F.3605 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.