R.Gazete No: 30682

R.G. Tarihi: 10.2.2019

İçişleri Bakanlığından:

 

PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ

ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 –11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu ile belgelenmesi suretiyle ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,"

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan "belge aslı ve" ibaresi "belgenin aslı veya" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (a), (d), (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"Adayların T.C. kimlik numaralarını yazdıkları ve aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine başvurmaları gerekir:"

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları yürütür."

 

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları yürütür.

 

-----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/2853E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.