R.Gazete No: 30699

R.G. Tarihi: 27.2.2019

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 13/4/2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmeliğin EK-1'indeki "Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi" başlıklı listede yer alan "E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER" adlı gıda katkı maddesinin adı "E 120 KARMİNİK ASİT, KARMİN" olarak değiştirilmiş; E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT adlı katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış ve aynı listede yer alan E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ adlı katkı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

"E 463a DÜŞÜK SÜBSTİTÜE-HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ"

 

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin EK-2'sindeki "Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları" başlıklı listede yer alan E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER adlı gıda katkı maddesine ait spesifikasyon aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT adlı katkı maddelerine ait spesifikasyonlar yürürlükten kaldırılmış, E 463 HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ adlı katkı maddesine ait spesifikasyondan sonra gelmek üzere aşağıdaki spesifikasyon eklenmiş, E 491 SORBİTAN MONOSTEARAT, E 492 SORBİTAN TRİSTEARAT ve E 495 SORBİTAN MONOPALMİTAT adlı gıda katkı maddelerine ait spesifikasyonlarda yer alan "Katılaştırma aralığı" spesifikasyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, E 1209 POLİVİNİL ALKOL-POLİETİLEN GLİKOL-AŞILI-KOPOLİMER adlı katkı maddesine ait spesifikasyonda yer alan "Etilen glikol" spesifikasyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve "Dietilen glikol" spesifikasyonu yürürlükten kaldırılmıştır.

 

"E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER

Eş anlamlılar:CI Natural Red 4 (CI Doğal Kırmızı 4)

Tanım:Karminik asit, dişi Dactylopius cocus Costa dişi böceğinin kurutulmuş gövdelerinden oluşan koşinealin sulu, sulu alkolik veya alkolik ekstraktlarından elde edilir.

Karminler, karminik asidin alüminyum laklarıdır, burada alüminyum ve karminik asit 1:2 molar oranda oluşabilir.

Renklendirici temeli karminik asittir. Bunun aminlenmiş formu olan 4-aminokarminik asit de az miktarda bulunabilir.

Ticari ürünlerde renklendirici temeli karminik asit, tek başına ya da birlikte, amonyum, kalsiyum, potasyum ya da sodyum katyonlarıyla ilişkili olarak bulunur ve bu katyonlar fazla miktarlarda da bulunabilir. Ticari ürünler, kaynak böcekten türetilen proteinli materyalleri de içerebilir.

 

Renk indeks no:75470

EINECS:Karminik asit: 215-023-3; karminler: 215-724-4

 

Kimyasal adı:7-ß-D-glukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantrasen-2-karboksilik asit (karminik asit); karmin bu asidin hidrate olmuş alüminyum şelatıdır.

 

Kimyasal formül:C22H20O13 (karminik asit)

 

Molekül ağırlığı:492,39 (karminik asit)

 

Analiz:Karminik asit içeriği %90'dan az olmamalıdır; şelatlarda karminik asit içeriği %50'den az olmamalıdır.

 

Tanımlama:Kırmızıdan koyu kırmızıya kadar, kolay ufalanır, katı ya da toz.

 

İdentifikasyon:

 

Spektrofotometri:Karminik asit:

Sulu amonyak çözeltisinde ~ 518 nm'de maksimumdur.

Seyreltik hidroklorik çözeltisinde, ~ 494 nm'de maksimumdur.

Seyreltik hidroklorik asit içerisinde 494 nm civarında 139 piktedir.

4-aminokarminik asit:

Sulu amonyak çözeltisinde ~ 535 nm'de maksimumdur.

Seyreltik hidroklorik çözeltisinde, ~ 530 nm'de maksimumdur.

pH=9,5 olan sulu amonyak çözeltisinde, 535 nm civarında 260 piktedir.

Ticari ürünlerde karminik asit, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile aminlerinden ayırt edilebilir.

 

Saflık:

 

Çözücü kalıntıları: Etanol : 150 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

Metanol : 50 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

 

Toplam kül: Karminik asit : %5'ten fazla olmamalıdır.

Karmin : %12'den fazla olmamalıdır.

 

Protein (N x 6.25): Karminik asit : %2,2'den fazla olmamalıdır.

Karmin : %25'ten fazla olmamalıdır.

 

4-aminokarminik

asit: Karminik aside nispi olarak, %3'ten fazla olmamalıdır.

 

Sulu amonyakta

çözünmeyen madde: Karmin: %1'den fazla olmamalıdır.

 

Arsenik:1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

 

Kurşun:1,5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

 

Civa:0,5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

 

Kadmiyum:0,1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

 

Mikrobiyolojik kriterler:

 

Salmonellaspp.:10 g'da bulunmamalıdır.

 

 

Bu renklendiricinin alüminyum lakları kullanılabilir."

 

 

"E 463a DÜŞÜK SÜBSTİTÜE - HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ (L-HPC)

 

Eş anlamlılar:Selüloz hidroksipropil eter, düşük sübstitüe

 

Tanım:L-HPC, selülozun düşük-sübstitüe poli (hidroksipropil) eteridir.

L-HPC, propilen oksit/hidroksipropil grupları ile saf selülozun (odun selülozu) anhidroglukoz birimlerinin kısmi eterifikasyonu ile üretilir. Daha sonra, elde edilen ürün, düşük-sübstitüe hidroksipropil selüloz elde etmek için saflaştırılır, kurutulur ve öğütülür.

L-HPC, %5,0'dan az ve %16,0'dan fazla kuru bazda hesaplanan hidroksipropoksi grupları içermez.

L-HPC, E 463 Hidroksipropil selülozdan selüloz polimerinin ana zincirindeki glukoz zincir biriminin (L-HPC için 0,2'ye karşı E 463 için 3,5) hidroksipropoksi grupları ile molar sübstitüsyon derecesi bakımından farklılık gösterir.

 

IUPAC adı: Selüloz, 2-hidroksipropil eter (düşük sübstitüe)

 

CAS numarası: 9004-64-2                       

 

EINECS:

 

Kimyasal adı:Selülozun hidroksipropil eteri, düşük- sübstitüe

 

Kimyasal formülü:Sübstitüe anhidroglukoz birimlerini içeren polimerler, aşağıdaki genel formüle sahiptir:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3); burada R1, R2, R3 aşağıdakilerden biri olabilir;

-          H

-          CH2CHOHCH3

-          CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3

-          CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3

 

Molekül ağırlığı:30.000- 150.000 g/mol civarında

 

Analiz:Susuz bazda hidroksipropoksi gruplarının (-OCH2CHOHCH3) ortalama sayısı, her bir anhidroglukoz birimi başına 0,2 hidroksipropil gruplarına eşdeğerdir.

 

Partikül büyüklüğü: Lazer difraksiyon metodu ile – 45 µm'den az (45 µm'den küçük parçacıklar ağırlıkça %1'den fazla olmayacak şekilde) ve 65 µm'den fazla olmamalıdır.

Boyut ayırma kromatografisi (SEC) ile- Ortalama (D50) partikül büyüklüğü 47,3 µm ve 50,3 µm arasında; D90 değeri (%90 verilen değerin altında) 126,2 µm ve 138 µm arasında olmalıdır.

 

Tanımlama:Hafif higroskopik beyaz veya hafif sarımsı ya da grimsi, kokusuz ve tatsız, granüler veya lifli toz

 

İdentifikasyon:Testi geçer.

 

Çözünürlük:Suda çözünmez, suda şişer. %10'luk sodyum hidroksit çözeltisinde çözünür, viskoz bir çözelti oluşturur.

 

Analiz: Molar sübstitüsyon derecesiningaz kromatografisi ile belirlenmesi

 

pH:5,0'dan az ve 7,5'ten fazla olmamalıdır ( %1'lik kolloidal çözelti).

 

Saflık:

 

Kurutma kaybı:%5,0'dan fazla olmamalıdır (105 ºC, 1 saat).

 

Yakma kalıntısı:800 ± 25 ºC'de belirlenir; %0,8'den fazla olmamalıdır.

 

Propilen klorohidrinler:Susuz bazda 0,1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır (Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC-MS)).

 

Arsenik:2 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

 

Kurşun:1 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

 

Civa:0,5 mg/kg'dan fazla olmamalıdır.

 

Kadmiyum:0,15 mg/kg'dan fazla olmamalıdır."

 

 

"İdentifikasyon testi: Asit değeri, iyot sayısı (4'ten fazla olmamalıdır), Gaz kromatografisi ile"

 

"İdentifikasyon testi: Asit değeri, iyot sayısı (4'ten fazla olmamalıdır), Gaz kromatografisi ile"

 

"İdentifikasyon testi: Asit değeri, iyot sayısı (4'ten fazla olmamalıdır), Gaz kromatografisi ile"

 

"Etilen glikoller (mono- ve di-): Tek başına ya da birlikte; 400 mg/kg'dan fazla olmamalıdır."

 

MADDE 3Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5656E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    XXI/0560E.564 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.