R.Gazete No: 30695

R.G. Tarihi: 23.2.2019

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ

ODASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ

ÜRETİMİNE AİT ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 128/2/2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Şebekeye AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden başlamak üzere işletme süresince, ilgili teknik mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür."

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    EM/3154E.530 (Enerji Mevzuatı),

     

    XXX/5325E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.