R.Gazete No: 30688

R.G. Tarihi: 16.2.2019

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/3) 1

 

MADDE 1 –25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

 

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli

%7

b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli

%4

c) 1 yıla kadar vadeli

%2

ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

%1

Müstakrizlerinfonları

%7

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

%7

b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

%3,5

c) 3 yıldan uzun vadeli

%1

                                                                                                                                       "

 

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) En fazla yüzde 10'u; tabloda belirtilen dilime denk gelen karşılığın hizasındaki katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden,

İmkân Dilimi (%)

Katsayı

0-10

1,0

                                                                   "

 

MADDE 3 –Bu Tebliğin 1 inci maddesi 8/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 2 nci maddesi 22/2/2019 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.756 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.