R.Gazete No: 30837

R.G. Tarihi: 20.7.2019

 

İçişleri Bakanlığından:

 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ", bel kemeri, ayakkabı ve bot" ibaresi "ve bel kemeri" olarak değiştirilmiş, aynı cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (10) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "Siyah" ibareleri "Polisler için siyah, çarşı ve mahalle bekçileri için kahverengi" olarak değiştirilmiştir.

"Ayakkabı ve bot polisler için siyah, çarşı ve mahalle bekçileri için kahverengi renktedir."

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Çarşı ve mahalle bekçileri için ayakkabı ve bot renkleri

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu Yönetmeliğe göre çarşı ve mahalle bekçilerine kullanması için kahverengi renkte ayakkabı ve bot verilinceye kadar, siyah renkli ayakkabı ve botlar kullanılır. Ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerine verilen siyah ayakkabı ve botun kullanım süresi dolmadan kahverengi ayakkabı ve bot verilmez."

 

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/I ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3927E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.