R.Gazete No: 30840

R.G. Tarihi: 23.7.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)

(SERİ NO: 4)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7) 1

 

MADDE 1 –10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında geçen "Halkalı Gümrük Müdürlüğü" ibaresi "Muratbey Gümrük Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş; aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir."

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    G1/1615F.850 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı) No.lu belgededir.