Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

03 Aralık 2019

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sisteminin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Ticaret Bakanlığından: TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (İHRACAT: 2019/7) BİRİNCİ BÖLÜM ...
03 Aralık 2019

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR ...
03 Aralık 2019

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MAD ...
03 Aralık 2019

31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 16/9/2007 tarihli ve 26645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 31/12/2001 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN ELEKTRİK ENERJİSİ FONU ANLAŞMALARI UYARINCA TAAH ...
03 Aralık 2019

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/62)


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 8/11/2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2 ...
03 Aralık 2019

Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 MADDE 1 – ...
03 Aralık 2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)


3.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ; şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.
R.Gazete No: 30967 R.G. Tarihi: 3.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 309) BİRİNCİ BÖLÜM A ...
29 Kasım 2019

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ...
29 Kasım 2019

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararı


29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2018/73, K: 2019/65 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Sayısı : 2018/73 Karar Sayısı : 2019/65 ...
29 Kasım 2019

Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Ekim 2019 Tarihinde Ankara'da İmzalanan 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anl. İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hk. (Karar Sayısı:1811)R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 Karar Sayısı: 1811 Karar Tarih: 28.11.2019 Türkiye Cumhuriyeti Adına 30 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli 2018 Yılı Türkiye İçin ...