Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

29 Kasım 2019

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1810)


29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 Karar Sayısı: 1810 Karar Tarihi: 28.11.2019 Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişki ...
29 Kasım 2019

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği


29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje İlerleme Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30963 R.G. Tarihi: 29.11.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Te ...
28 Kasım 2019

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30962 R.G. Tarihi: 28.11.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
28 Kasım 2019

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30962 R.G. Tarihi: 28.11.2019 Ticaret Bakanlığından: ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 ...
28 Kasım 2019

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8)


28.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30962 R.G. Tarihi: 28.11.2019 Ticaret Bakanlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2019/8) ...
27 Kasım 2019

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30961 R.G. Tarihi: 27.11.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HA ...
27 Kasım 2019

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2019/1)


27.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30961 R.G. Tarihi: 27.11.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019 ...
27 Kasım 2019

Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/63)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/35)


27.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/63)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30961 R.G. Tarihi: 27.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63)'DE DEĞİŞİKLİK ...
27 Kasım 2019

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30961 R.G. Tarihi: 27.11.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE F ...
27 Kasım 2019

Deniz Kaza ve Olaylarını İnceleme Yönetmeliği


27.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.
R.Gazete No: 30961 R.G. Tarihi: 27.11.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DENİZ KAZA VE OLAYLARINI İNCELEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ...