Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

10 Mayıs 2019

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 35)


10.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; 15.7.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklikler yapılmıştır.
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ...
10 Mayıs 2019

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1045)


10.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 13.10.1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'da değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30770 R.G. Tarihi: 10.5.2019 Karar Sayısı: 1045 Karar Tarihi: 9.5.2019 Ekli "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Ya ...
10 Mayıs 2019

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1044)


10.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin 18.11.2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30770 R.G. Tarihi: 10.5.2019 Karar Sayısı: 1044 Karar Tarihi: 9.5.2019 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ...
10 Mayıs 2019

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1055)


10.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı'na ekli Yönetmelik ile; 21.3.1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30770 R.G. Tarihi: 10.5.2019 Karar Sayısı: 1055 Karar Tarihi: 9.5.2019 Ekli "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın ...
10 Mayıs 2019

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1053)


10.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30770 R.G. Tarihi: 10.5.2019 Karar Sayısı: 1053 Karar Tarihi: 9.5.2019 Ekli "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik ...
10 Mayıs 2019

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci Md. İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Değ. 3 Şubat 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması HK. (Karar Sayısı: 1059)R.Gazete No: 30770 (1.Mük.) R.G. Tarihi: 10.5.2019 Karar Sayısı: 1059 Karar Tarihi: 9.5.2017 14 Kasım 1975 tarihli "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşımasına Dair Gümrük Sözl ...
10 Mayıs 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşınmasına Mütedair Anlaşmanın Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1060)R.Gazete No: 30770 (1.Mük.) R.G. Tarihi: 10.5.2019 Karar Sayısı: 1060 Karar Tarihi: 9.5.2019 19 Mart 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fa ...
10 Mayıs 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile "Notalar"ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1056)R.Gazete No: 30770 (1.Mük.) R.G. Tarihi: 10.5.2019 Karar Sayısı: 1056 Karar Tarihi: 9.5.2019 12 Nisan 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 5/4/2018 tarihli ve 7109 sayılı K ...
09 Mayıs 2019

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/10/2018 Tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 Sayılı Kararı


9.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19.10.2018 Tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 Sayılı Kararı ile; işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşmasının, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olduğu, dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınmasının gerekmediği hakkında karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30769 R.G. Tarihi: 9.5.2019 Yargıtay Başkanlığından: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI Esas No : 2017/9 Karar No : 2018/10 K ...
09 Mayıs 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


9.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 9.3.1986 tarihli ve 19042 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30769 R.G. Tarihi: 9.5.2019 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...