Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2020

İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)


31.12.2020 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31351 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Karar Sayısı: 3350 Karar Tarihi: 31.12.2020 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Kararı" nın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı ...
31 Aralık 2020

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2020 (5.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31351 (5.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Aralık 2020

İthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2020 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de İthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31351 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALAT YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/12/1 ...
31 Aralık 2020

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.12.2020 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31351 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Ticaret Bakanlığından: PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TER ...
31 Aralık 2020

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3352)


31.12.2020 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile; 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31351 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Karar Sayısı: 3352 Karar Tarihi: 31.12.2020 Ekli "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin ...
31 Aralık 2020

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2021/20)


31.12.2020 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31351 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/20) ...
31 Aralık 2020

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/19)


31.12.2020 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 3 üncü maddede yer alan tıbbi tanı kitlerinin ithalatının düzenlemesidir.
R.Gazete No: 31351 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Ticaret Bakanlığından: TIBBİ TANI KİTLERİNİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/19) Amaç ve kapsam ...
31 Aralık 2020

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1)


31.12.2020 (4.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Ek-1'de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31351 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/1) Ama ...
31 Aralık 2020

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)


31.12.2020 (4.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1'deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31351 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Ticaret Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ ...
31 Aralık 2020

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)


31.12.2020 (4.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Ek-1 sayılı listede yer alan ve Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31351 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2020 Ticaret Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜV ...