Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

30 Temmuz 2020

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ


30.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.
R.Gazete No: 31201 R.G. Tarihi: 30.7.2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARIND ...
30 Temmuz 2020

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik


30.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Yönetmeliğin amacı; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen alacakların korunmasında, takip ve tahsilinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31201 R.G. Tarihi: 30.7.2020 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARINI ...
30 Temmuz 2020

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


30.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Tebliğ ile; 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31201 R.G. Tarihi: 30.7.2020 Ticaret Bakanlığından: NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2011 ...
29 Temmuz 2020

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88] Sayılı Kararı


29.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31200 R.G. Tarihi: 29.7.2020 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 – [01/88] Konu ...
29 Temmuz 2020

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/89] Sayılı Kararı


29.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/89] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31200 R.G. Tarihi: 29.7.2020 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 – [01/89] Kon ...
29 Temmuz 2020

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/90] Sayılı Kararı


29.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/90] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31200 R.G. Tarihi: 29.7.2020 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 – [01 ...
29 Temmuz 2020

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/91] Sayılı Kararı


29.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/91] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31200 R.G. Tarihi: 29.7.2020 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050 ...
29 Temmuz 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik


29.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Afet Müdahale Planına göre afet ve acil durumlarda sunulacak hizmet alanlarında faaliyet göstermek isteyen, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişilerin akredite edilmesi; akredite edilenlerle çalışma grupları arasında koordinasyonun sağlanması, sunulacak hizmetin standartlarının belirlenmesi, kalitesinin artırılması ve kalitenin sürekliliğinin korunması için uygulanacak akreditasyonun usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 31200 R.G. Tarihi: 29.7.2020 Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN HİZMET ...
29 Temmuz 2020

Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2012/4)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/18)


29.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2012/4)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/18) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31200 R.G. Tarihi: 29.7.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GLUTEN İNTOLERANSI OLAN BİREYLERE UYGUN GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/4)'NİN ...
29 Temmuz 2020

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ


29.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrenciler ile bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31200 R.G. Tarihi: 29.7.2020 Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından: 1416 SAYILI KANUN VE BUNA BAĞLI YÖNETMELİK UYARINCA YURT DIŞINDA LİSANS ...