Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı)

 

İÇİNDEKİLER (Sayı: 179 - Kasım 2018)

 

VERGİ – MUHASEBE
Çalışanların/Mükelleflerin Ödediği Hayat/Şahıs Sigorta Primlerinin Vergiden İndirimi  
İmdat TÜRKAY
Gerçek Kişilerin Arsa Karşılığı İnşaat Yoluyla Bağımsız Bölüm Edinmelerinden ve Bunları Satmalarından Doğabilecek Vergiler Açısından Yeni Yasal Durum  
Mehmet MAÇ
Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinde Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanabilmek İçin YMM Raporu Zorunlu mudur?
Feride YAHŞİ
Son Değişiklikler Perspektifinde Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 355. Maddesi Kapsamındaki Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması
Gürol ÜREL
İhbarname Eki Raporların Tebliğ Edilmemesinin Dava Açma Hakkının İhlali Bakımından Değerlendirilmesi  
Bünyamin ÇİTİL
Matrah Farkının Kâr Payı Dağıtımı Sayılması Sorunu  
Oğuzhan ASLAN
Yurt Dışı Mukimi Firmadan Alınan Kredilerin Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi
Mikail OKYAY
Üniversitelere Ait Döner Sermaye İşletmelerinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu  
Hakan SÜTSATAN - Levent ÖZMEN
Yurtdışında Düzenlenen Vekaletnamelerle Vergi İnceleme Tutanakları İmzalanabilir mi?  
Tugay MANAV
Serbest Meslek Erbabı Avukatların Vergisel Hak ve Yükümlülükleri  
Mehmet Ali GÜNDÜZ  - Murat İNCEOĞLU
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi: Konutlarda Yapılan Üretimlere Yönelik Vergi Muafiyeti
Volkan GÜZEL
Örnek Olaylar Üzerinden Geçici Vergi Müessesesinin Açıklanması  
Murat ALTINTAŞ
Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi ve Diğer Önemli Hususlar  
Ümit BOZKURT - Yunus SÜRMELİ
Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kâr Payı Avansının Vergilendirilmesi
Fahrettin Açar
Kurumlarca Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye  Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış veya Yardımların Beyan Edilen Gelirden İndirimi  
M. Hakan ALEMDAROĞLU
Yurtdışındaki İlişkili Kişilerinden Borç Alan İşletmelerin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu  
Tolga ÇELİK
İhracat İstisnası ve Hayali İhracat  
Kadir TEZEL
Ortaklardan Olan Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi?  
Sedat ÖZEKEZ
Finansal Kiralamaya Konu Taşınmazlara İlişkin Vergi ve Sigorta Prim Bedelleri
Kenan AKBULUT
Tasfiye Sürecindeki Vergisel Müeyyidelerin Muhatabı  
Özkan AYKAR
Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlemlerin Vergilendirilmesi  
Mustafa YAVUZ
İmha Edilen veya Değeri Düşen Emtia Mevzuata Göre Ne Zaman Gider Yazılır? Muhasebe ve Vergi Hukuku İlkeleri Gereği Ne Zaman Gider Yazılmalıdır?
Güray ÖĞREDİK
Sigorta İhalelerinde Damga Vergisi Muafiyeti Var mıdır?  
Gürkan GÜVEN
Devre Mülk Satışları Nasıl Vergilendirilir?  
Salih ÇALAL
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılmasında İhtiyati Haciz Konulması İşleminin Teminat Olarak Değerlendirilmesi  
Ufuk ÜNLÜ
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Konkordato İlan Edilen İşyerlerinde İşveren Hak ve Yükümlülükleri ile İşçi Hakları  
Şevket TEZEL
Bağ-Kur (4/B) Tescilinin Yaptırılmamasının Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Yol Açtığı Hak Kaybı  
Faruk YÜKSEL
İş Güvenliğinde İşaretlerin Önemi  
C. Sinan ÖZDEMİR
Birden Fazla İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucunda Oluşan Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranlarının Birleştirilmesi  
Hurşit KAYA
Üç Yıl İçinde İşyerlerinde İş Kazası Olayı Yaşanmayan İşverenlere Teşvik Uygulaması  
Sevgi ÜVEDİ
Ağustos, Eylül 2018 Aylarına Ait Güncel Temel Ekonomik Veriler, Ücret Garanti Fonu İçin Neyi Gösteriyor?
Raşit ULUBEY
Maaşını Alamayanlar İşçiler İçin Ücret Garanti Fonu  
Cemil UZUN
Belediye Şirketlerinde Emekli Olan Personelin Çalışması Mümkün müdür?  
Necati TORUN
Sürekli Olarak Sağlık Raporu Alan İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?
V. Cankat GÜNEŞ
Yıllık İzinde Rapor Alınması
Mehmet UĞUR
4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre Telafi Çalışma Uygulaması Hangi Şartlarda Yapılabilir?  
Gökhan BEDİR
 
TİCARET – FİNANS
Limited Şirkette Iskat Hükümlerinin İşletilmesi  
Soner ALTAŞ
Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma  
Erol TÜRK
 
DİĞER
İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararına Karşı Dava Açma Süresinin Başlangıcına İlişkin İhtilaf   
Ferhat MEMMEDZADE
 
Doğrudan Temin ve İstisna Kapsamında Yapılan Alımlarda Yerli İsteklilere Avantaj Uygulanabilir mi?  
Cevdet UYSAL
 
Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmi Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler