RESMİ GAZETE
FİHRİSTİ

R.Gazete No: 32369

R.G. Tarihi: 14.11.2023

 

 

İÇİNDEKİLER

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yozgat İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:201800545 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7776)

–– Silvan 1. Merhale Projesi (GAP) Kapsamındaki Kıbrıs Barajı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7777)

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Bolu İli Sınırları İçerisindeki S:50428 Ruhsat Numaralı Sahada Kömür Üretim Faaliyetlerinin Devamı İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7778)

–– Tekirdağ İli, Muratlı İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7779)

–– İzmir İli, Aliağa İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Aliağa Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7780)

–– Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit Yatırım Tutarı Üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın, Binde Bir Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7781)

–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)  AMME ALACAKLARI, SOSYAL SİGORTALAR, TİCARET, GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ, KÜLLİYAT

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 7783)

 

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/497, 498, 499, 500, 501, 502, 503)

 

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  GAYRİMENKUL, İMAR, İŞ HUKUKU, KÜLLİYAT

–– Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  KÜLLİYAT

 

TEBLİĞLER

–– Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  YÜKSEKÖĞRETİM

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)  AMME ALACAKLARI

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/35, K: 2023/163 Sayılı Kararı  ENERJİ, İTHALAT, KÜLLİYAT

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

 

----------o----------

E-Bültenimizi İnceleyin

x