7061 sayılı Torba Kanun ile Yapılan Değişiklikler

06 Aralık 2017

LEBİB YALKIN VERGİ MEVZUATI DUYURULARI

TARİH: 6.12.2017

NO      : 2017/4

 

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI!

            7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30261 sayılı ve 5.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Peki anılan Kanun ile hangi kanunlarda ve ne şekilde değişiklikler gerçekleştiriyor?

 

 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan,

              - ihtiyati hacze karşı dava açma süresi,

              - ödeme emrinin tebliğiyle başlayan amme borçlusunun borcunu ödemesi veya mal bildiriminde bulunması için verilen süre,

              - ödeme emrine karşı dava açma veya mal bildiriminde bulunma süresi,

              - teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile başlayan süre,

              - mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanabilecek tazyik hapsi kararı alınması için geçmesi gereken süre

   7 günden 15 güne çıkarılmıştır.
 

 • Gelir Vergisi Kanunu'na geçici bir madde eklenerek, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında net asgari ücret olan 1.404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışın telafi edilmesi amaçlanmaktadır. Bekâr ve çocuksuz asgari ücretliye ve net ücreti 1.404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri 1.404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim ücreti ödenmesi düzenlenmiştir.
 • 06.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de, bu maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalara yer veren 299 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile; uygulamadan faydalanacak olanlar ve uygulama esasları çeşitli örneklerle açıklanmıştır.
 • Vergi Usul Kanunu’nun posta ile tebliğ konusunda bilinen adresleri belirleyen 101’inci maddesi, Nüfus Hizmetleri Kanunu’na uyumlu olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun, 102’nci maddesinde mükellef açısından ciddi sonuçlar doğurması muhtemel değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, muhatabın geçici olarak adresinde bulunmaması halinde evrakın iadesi için artık yalnızca posta memurunun imzası yeterli sayılacaktır.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda istisnaları düzenleyen 5’inci maddesinde çok önemli bir değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesinde kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışlarından doğan kazançların % 75'lik kısmı istisna kapsamındaydı. Yeni düzenleme ile bu oran %50’ye indirilmiştir.
 • Motorlu Taşıtlar Vergi Kanunu’nda yer alan “taşıt değeri” tanımı değiştirilmiştir. Buna göre, motor silindir hacmi, taşıt değeri ve yaşı parametre kabul edilerek bir tablo oluşturulmuştur. Bu suretle ödenmesi gereken yıllık vergi tutarı belirlenmiştir.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu’nda istisnalara ilişkin hükümlere yer verilen 17’nci maddede değişiklikler yapılmıştır. Uluslararası roaming anlaşmaları kapsamında yurt dışından alınan roaming hizmetleri ve bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması, diğer istisnalar arasına eklenmiştir.
 • Emlak Vergisi Kanunu’na geçici madde eklenmiştir. Bu maddede 2018 yılı için takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değeri, 2017 yılı için uygulanan birim değerin %50’sini geçemeyeceği öngörülmüştür.
 • Telgraf ve Telefon Kanunu'nda Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun masraflarına katkı payı uygulamasında tereddütlere ve ihtilaflara neden olan konuları çözüme kavuşturacak yeni bir sistem kurulmuştur. Bu sisteme göre, İmtiyaz sözleşmeleri kapsamında yetkilendirilen işletmecilerin ödemekle yükümlü olduğu kurum masraflarına katkı payının matrahının, işletmecilerin yıllık net satışları üzerinden düzenlenmektedir.
 • Üzerindeki takyidat sebebi ile terk edilmiş gemilerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Liman başkanlığına idari sorumluluk sahasında can, mal, çevresel risk taşıyan, seyir ve seferin selametine engel olabilecek vaziyette karaya oturan, yan batık, batık, terk edilmiş veya atıl halde bulunan gemilerin 45 gün içerisinde eşyalarının içinden çıkartılması suretiyle ya da bulunduğu yerden kaldırılması konusunda yetkiler verildi.
 • Günün 24 saate taksimine dair kanununda yapılan değişiklik ile Bakanlar Kuruluna bir saati aşmamak kaydı ile ileri saat uygulaması yapmaya yetki verilerek, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesine imkân tanınmıştır.

İşbu Kanunu; Külliyat Mevzuatımız içerisinden metnin tamamına ulaşarak inceleyebilir, ayrıca Kanun ile değişiklik yapılan ilgili kanun metinlerinin bu değişiklikleri içerir son hallerine ilgili mevzuat grupları içerisinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

LEBİB YALKIN YAYIMLARI