Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği Yayımlandı!

06 Kasım 2017

LEBİB YALKIN TİCARET MEVZUATI DUYURULARI

TARİH : 6.11.2017

NO      : 2017/3

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ YAYIMLANDI!

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği, 4.11.2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı; bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir.
Peki, bu Tebliğde, bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitimin usul ve esaslarına ilişkin hangi düzenlemelere yer verilmiştir?

 • Tebliğ hükümleri uyarınca denetçiler, 3 yıllık dönem içerisinde; 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır. 120 kredinin sağlanıp sağlanmadığına dair hesaplama her yıl, eğitime tabi olunan önceki 2 yıl dahil edilerek yapılacaktır.
 • Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan oluşacaktır. 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredi karşılığı temel mesleki konulardan, en az 5 kredi karşılığı etik kurallardan eğitimin tamamlanması gerekecektir.
 • Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlatılacaktır. Ancak yetkilendirildiği tarihi takip eden takvim yılı sonuna kadar sicile kaydedilmeyenlerin eğitim yükümlülüğü yetkilendirildiği tarih esas alınarak hesap edilecektir.
 • 1.1.2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş denetçilerin eğitim yükümlülüğü 1.1.2018 tarihinde başlayacaktır.
 • Denetçinin faaliyet izni askıya alınsa veya denetim faaliyeti durdurulsa dahi sürekli eğitim yükümlülüğü devam edecektir.
 • Eğitim yöntemleri; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetlerinden oluşacaktır.

 • Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimde, her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilecektir. Bu eğitim yöntemleri, Kurum tarafından doğrudan yürütülebileceği gibi üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından da yürütülebilecektir.

 • Akademik çalışmalar kredi hesabında dikkate alınacaktır. Buna göre eğitim konularında yapılan yüksek lisans eğitimi için 40 kredi, doktora eğitimi için 90 kredi elde edilecektir.

 • Yayımlanan makaleler ve kitaplar da kredinin hesaplanmasında göz önüne alınacaktır.

 • Eğitim açığı tespit edilmesi halinde, ilgililere bu eksikliğin tamamlanması için üç aydan fazla olmamak kaydıyla ek süre verilebilecektir.

 • Verilen ek süre içerisinde eğitim açığını tamamlamayan denetçilerin denetim faaliyetleri durdurulacak ve bunlar sicilde gayri faal olarak gösterilecektir.
 • Denetim faaliyeti durdurulan denetçilerin, denetim ekiplerinde yer almasından denetçi ile birlikte denetimi üstlenenler de sorumlu tutulacaktır.

İşbu Tebliği ve dayanağı olan Bağımsız Denetim Yönetmeliğini, Muhasebe Ve Raporlama Standartları Mevzuatımız içerisinden inceleyebilir, mevzuat metinlerinin tamamına ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

LEBİB YALKIN YAYIMLARI