7103 sayılı Torba Kanun ile Yapılan Değişiklikler

28 Mart 2018

VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 30373 sayılı ve 27.03.2018 (2. Mükerrer) tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Anılan Kanun ile yapılan düzenlemeler neticesinde öne çıkan kanun değişiklikleri aşağıdaki şekildedir:

 

1) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a eklenen madde uyarınca,

· Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması,

· Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi,

· Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi,

· Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi

şartlarının sağlanması durumunda haczedilen mallar üzerindeki hacizler kaldırılabilecektir.

 

2) Gelir vergisi tarifesi nedeniyle, asgari ücreti net ücretin altında kalanlara ilişkin ilave asgari geçim indirimi uygulaması, bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesine eklenen fıkra ile kalıcı hale getirilmiştir.

 

Vergi Kanunları Kitabı 2018

 

3) Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla, işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

 

4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuat uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

5) Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen maddeyle; yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilmiştir. Bu kapsamda, büyük ihtimalle yakın zamanda konuya ilişkin ayrıntıları belirleyen bir Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çıkarılacağı kanaatindeyiz.

 

 

6) Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin sona ermesi halinde, geçmiş dönem borçlarına ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların kimin adına yapılacağı hususu netleştirilmiştir. Buna göre tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler, adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına vergilendirmeye yönelik işlemler gerçekleştirilecektir.

 

7) Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedeli, takdir komisyonu kararı olmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde imha edilebilecektir. İmhaya ilişkin işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması gerekmektedir. Bu kapsamda, büyük ihtimalle yakın zamanda konuya ilişkin ayrıntıları belirleyen bir Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çıkarılacağı kanaatindeyiz.

 

8) Vergi Usul Kanunu’nun 353’nci maddesinde değişiklik yapılarak belgelerin, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenmesi halinde uygulanacak müeyyideye yer verilmiştir.

 

9) Elektronik ortamda tebligata ilişkin zorunluluklara uymayan mükelleflere ilişkin kesilecek özel usulsüzlük cezaları Vergi Usul Kanunu’na eklenmiştir. Bu şekilde Danıştay VDDK’nın 8.11.2017 tarihli ve 2017/618 K., 2017/521 sayılı kararı kapsamında, elektronik belge ve elektronik tebligata ilişkin cezai uygulamalar yasal dayanak kazanmıştır.

 

10) Vergi cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

 

Mevbank

 

11) Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, şartların sağlanması durumunda yapılacak indirim cezanın 173’ünden yarısına çıkarılmıştır.

 

12) Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan tanımlar ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamındaki tanımların paralelleştirilmesi amacıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmış, motor gücü tanımı Kanuna eklenmiştir.

 

13) Dava konusu edilmiş uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, karar ve ilam harçları konusunda yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Harçlar Kanunu’nun (I) sayılı Tarifesi’ne ekleme yapılmıştır.

 

14) 4447 sayılı Kanun'a eklenen ek madde ile 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar ile ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri; 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşvikinden düzenlenmiştir. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak. Ayrıca kadın, genç ve engelli istihdamında teşvikten yararlanma süresi 18 ay olarak belirlenmiştir.

 

15) Gelir ve aylık bağlanmış olan hak sahibi çocuklarla ilgili olarak; lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde ise 25 yaşını

tamamlamamış olmaları şartıyla bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaları halinde gelir ve aylıklarının kesilmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

16) Konut kapıcılığı da "Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı" başlıklı Ek 9. Maddeye dahil edilerek, ilgili madde başlığı " Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı ve Konut Kapıcılığı" olarak değiştirilmiştir.

 

17) Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarına üst kuruldan yayın lisansı alma, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst kuruldan yayın iletim yetkisi alma zorunluluğu getirilmiştir. Geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından aktarıldığı tespit edildiği takdirde, mahkemeye başvurularak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi hususunda karar alınabilecektir.

 

Bu Kanunun tüm metnine  MEVBANK içerisinden ulaşarak inceleyebilir; ayrıca değişiklik yapılan ilgili kanun metinlerinin, yürürlük tarihleri de belirtilmiş olan en güncel hallerine ilgili mevzuat grupları içerisinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

LEBİB YALKIN YAYIMLARI