7141, 7142 ve 7143 Sayılı Kanunlarla Yapılan Önemli Değişiklikler

18 Mayıs 2018

Tarih: 18.5.2018
No: 2018/4
 
18.5.2018 tarihli Resmi Gazete'de 9.5.2018 tarihli 7141 sayılı; 10.5.2018 tarihli 7142 sayılı ve 11.5.2018 tarihli 7143 sayılı Kanunlar yayımlanmıştır. Bu Kanunlarla yapılan düzenlemelerde öne çıkan detaylar aşağıda verilmektedir:
  

  • 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
 Söz konusu Kanuna göre, 4'ü vakıf üniversitesi olmak üzere 20 yeni üniversite kurulacaktır. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes Üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerinin yeni üniversitelere bağlanması, çeşitli yeni fakülteler açılması ve bazı üniversitelerin isimlerinin değiştirilmesi hükümleri düzenlenmiştir.
 

 
  • 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu
Adı geçen Kanuna göre, 1982 Anayasasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak üzere, belirtilen kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hususunda düzenlemelerde bulunmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmektedir. Bu Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun bu yetkisi, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihe kadar geçerlidir.
 
  • 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Bu Kanun ile vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi borçları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i borçlar yeniden yapılandırılacaktır. Yapılandırmada 31.12.2018 tarihi esas alınacaktır.

Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu senelere ilişkin olarak bu vergi türleri kapsamında daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacağı düzenlenmiştir.

Aynı Kanunla ruhsatsız, ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilmesi kararlaştırılmıştır. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı kapsam dışı tutulmuştur.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye verilmesini içeren düzenleme de bu Kanunda yer almaktadır.

Adı geçen Kanunda, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri kazançlar hakkında düzenleme yapılmıştır. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.12.2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf edebilecektir.

Üniversitelerden hazırlık sınıfı ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecektir. Ancak terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya bunlarla irtibatı olanların, bu düzenlemeden yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yine bu Kanuna göre, iş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır.