Kur Farkı, Borca Batıklık ve Sermayeye İlişkin Yeni Düzenleme

17 Eylül 2018

15/09/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile tüm anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri yakından ilgilendiren bir düzenleme getirildi. 

Tebliğ ile düzenlenen konular arasında  borca batık olma kriterleri, sermaye kaybı ve finansal tablolar bulunuyor. Tebliğ'in 5. maddesine göre,  Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının ya da üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde genel kurul hemen toplantıya çağrılacaktır.

 

Konkordato Eğitimi

 

Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartılacaktır. Bu bilanço neticesinde aktiflerin şirket alacaklarını karşılamaya yetmediğine karar verilmesi ve genel kurulun sermaye azaltımı, artırımı yahut tamamlanması yönünde tedbir almaması halinde yönetim organı şirketin iflası için mahkemeye başvuracaktır. Tebliğ'in bu maddesi ile TTK m. 376 1. ve 2. fıkralarından daha geniş bir düzenleme yapıldığı görülmektedir.  Zira TTK m. 376 2. fıkrasında sermayenin sadece 1/3'ü ile yetinme ya da tamamlanmasına karar verilmemesi halinde şirketin sona ereceği yönünde düzenleme bulunmaktadır. Halbuki Tebliğ'de sermaye azaltımı imkânı da sunulmuş olduğu görülmektedir.
 

Tebliğde ayrıca son dönemde tüm şirketleri yakından ilgilendiren kur dalgalanmalarına ilişkin bir ara çözüme de yer verilmiştir. Geçici madde 1 uyarınca  1/1/2023 tarihine kadar, TTK m. 376 kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilecektir. 

 

Tebliğ'e ulaşmak için  tıklayınız.