Abone Ol

Dergide Bu Ay

 
İÇİNDEKİLER (Sayı: 187 - Temmuz 2019)
    
İçindekiler Temmuz/2019
Sunuş Yazısı
Tanıtım Yazısı
 
Ekonomide Büyüme ve Yeni Milli Gelir Hesabı: “Olumsuzluklar/ Etkiler”
Raif BAKOVA – Hasan BAKIR
Vergi Gelirlerinin OECD Ülkeleri ve Türkiye’deki Gelişimi ile Bileşiminin İncelenmesi
Sami BUHUR
Danıştay’ın Kur Farkında KDV’ye İlişkin Tebliği İptal Kararı ve Yasal Düzenlemenin Değerlendirilmesi
Mustafa AYDINER – A. Merve IŞIK
Özel Öğretim Kurumlarındaki Öğretmen ve Yöneticilere Ödenen Ücret, Tazminat ve Sosyal Yardımların Vergilendirilmesi
İmdat TÜRKAY
Norveç'te Mukim Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Vergi Anlaşması Hükümlerine Göre Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK
Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi Talebiyle Açılan Davalarda Faiz Bakımından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Güngör GEZER
Soru ve Cevaplarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 10 Özellikli Durum
Tugay MANAV
 
VERGİ - MUHASEBE
Kira Geliri Hazır Beyan Sisteminde Bir Hata
Mustafa AKIL
Gereğinden Fazla veya Tamamen Yersiz KDV İçeren Fatura Düzenlenmesinin Alıcı Ve Satıcı Açısından Yaratacağı Sonuçlar
Mehmet MAÇ
Müşterilerce Verilen Bahşişlerin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
Murat ÖZDEMİR
Geçmiş Dönemlerle İlgili Olarak Yapılan Tespitlerin, Sonradan Ortaya Çıkan Tutarların veya Gerçekleşen İşlemlerin 570, 580, 671, 681 Hesaplar Özelinde Muhasebeleştirilmesi
Hülya YAVUZCAN
Ar-Ge veya Tasarım Projesi Sonunda Elde Edilen İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi ve Bu İktisadi Kıymetlerin  Satılması Halinde Ar-Ge İndirimi
Güray ÖĞREDİK
Ertelenmiş Amortisman Müessesesi ve Vergilendirme Karşısındaki Durumu
Mustafa BİZİMYER – S. Turgay AZAK
Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazancın İstisnası ve Muhtemel Sorunlar
Özkan AYKAR
Amme Alacaklarının Korunmasında Hükümsüz Sayılan Tasarrufların İptali: İptal Davaları
Halis AKSU
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
Ortağı Olduğu Şirketten Sigortalı Bildirilenlerin Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili Sorununa Hukuki Bakış
Şevket TEZEL
İş Davalarında İşverenin Davaya Cevap Vermemesi/Geç Cevap Vermesi
Hamit TİRYAKİ
Günlük Ücrette ve Maktu Aylık Ücrette Fazla Çalışma Ücreti Doğru mu Hesaplanıyor?
Raşit ULUBEY
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabilme Şartları ve Ödeneğin Hesaplanması
Yasin KULAKSIZ
Emekliliğe Hak Kazanma Şartlarından Biri Olan Sigortalılık Süresinin Başlangıcını Etkileyen Unsurlar
Cengiz TÜRKCAN
İşe Giderken İş Kazası Yapanların Durumu
Gürkan GÜVEN
Devamsızlık Halinde İş Sözleşmesinin Feshinde Usul
Yusuf GÜNDÜZ
 
TİCARET – FİNANS
Anonim Şirkette Yapı Değişiklikleri Nedeniyle Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarma
Soner ALTAŞ
Türk Ticaret Kanunu'nda Karşılıklı Sigorta Kooperatifçiliği
Salih ÇALAL
Anonim Şirketlerde Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrine Onay Verilmeme Nedenleri
Ufuk ÜNLÜ
Vekâlet Sözleşmeleri
Erol TÜRK
 
DIŞ TİCARET – GÜMRÜK
Yurt Dışından İnternet Yoluyla Yapılan Alışverişe Vergi Düzenlemesi
Savaş ÖZDOĞAN
Geçici İthalat Rejiminde Kıymet Kriterli  Gözetim Önlemi Uygulaması
Ali İhsan YİĞİTOĞLU
Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Açısından Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Ferit İNAL
 
DİĞER
Kamu Kurumlarınca Ödenen Kıdem Tazminatları İçin Alt İşverenlere Rücu Edilme(me)si
Ferhat MEMMEDZADE
Kamu İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Elektronik Ortama (EKAP) Taşınması
Cemil GÜNDÜZ
 
Yargı Kararları, Genelgeler ve Özelgeler
Sorular ve Yanıtlar
Resmî Gazete Özeti
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler