Abone Ol

Apartman Tarafından Kapıcıya Yönetime ve Muhasebe İşlerini Yürüten SMMM'ye Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmaması Hk. Soru

SORU:

Apartmanımızın tamamı iş yerlerinden oluşmaktadır. Apartman yöneticiliği ve muhasebe işleri, aylık ücret karşılığı kat maliki olmayan bir serbest muhasebeci mali müşavir tarafından yürütülmektedir. Apartmanımızda bir de kapıcı çalıştırılmaktadır.

Kapıcıya ve apartman yöneticiliği ile muhasebe işlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavire yapacağımız ödemelerden, gelir vergisi tevkifatı yapmamız gerekir mi?
 


YANIT:

Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinde gelir vergisinden istisna edilen ücretler sayılmıştır. Bu maddenin 6. bendine göre hizmetçilerin ücretlerinin istisna kapsamındadır. Buna göre; ücretleri vergiden istisna edilmesi öngörülen hizmetçiler; özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde çalıştırılan orta hizmetçisi, bahçıvan, kapıcı, kaloriferci gibi hizmet erbabıdır.

Anılan Kanunun 61. maddesinde ise işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin ücret olduğu belirtilmiştir. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret niteliğinde olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca aynı Kanunun 94. maddesinde, "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü yer almaktadır. Bu fıkranın (1)'inci bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre, aynı fıkranın (2)'nci bendinin b alt bendinde ise serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 40. maddesinde, "'Yönetici yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir." ifadelerine yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar kapsamında; tevkifat uygulamasında "sair kurum" olarak değerlendirilen apartman yöneticiliğiniz tarafından; apartmanın yönetimini ve muhasebe işlerini yürütmek üzere görevlendirilen serbest muhasebeci mali müşavire bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemenin ne kadarının yönetim hizmeti karşılığı, ne kadarının muhasebe hizmeti karşılığı olarak yapıldığı belirlenmelidir. Akabinde; adı geçen kişiye yönetim hizmeti karşılığı olarak belirlenen ve ücret ödemesi kapsamında değerlendirilen tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre, muhasebe hizmeti karşılığı yapılan ve serbest meslek ödemesi kapsamında değerlendirilen tutar üzerinden ise anılan Kanunun 94. maddesi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Apartmanınızda görevli kapıcıya yapılacak ödemeler ise apartmanın tamamının iş yeri olması nedeniyle gelir vergisinden istisna değildir. Dolayısıyla kapıcıya yapılan ödemeler, ücret olarak gelir vergisine tabi tutulmalıdır.