R.Gazete No: 30263

                                                   R.G. Tarihi: 7.12.2017

 

      Ekonomi Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/6)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

 

      MADDE 1 – 28/8/2015 tarihli ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

      MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

      MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

----------o----------