R.Gazete No: 30562

R.G. Tarihi: 11.10.2018

YENİ KURULAN BAZI İDARELERİN KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

KANUNUNA EKLİ CETVELLERE EKLENMESİNE DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 

Kararname Numarası: 19

Karar Tarihi: 10.10.2018

 

MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin sonuna aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

"57) Devlet Arşivleri Başkanlığı

58) İletişim Başkanlığı

59) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

60) Strateji ve Bütçe Başkanlığı"

 

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

----------o----------