R.Gazete No: 30535

R.G. Tarihi: 14.9.2018

Karar Sayısı: 90

Karar Tarihi: 13.09.2018

Ekli "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDA

YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele kapsamında can ve mal güvenliğinin korunması maksadıyla, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yurt içinden yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulu­nan kırsal alan yangınları ile mücadele kapsamında orman yangınlarını söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği süreyle, can, mal ve ormanların güvenliği ile ilişkili olduğuna ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veyahut ormanların korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımlarım kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi ile ek 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Harcama Birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

ç) Harcama Yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini,

d) Hizmet: Orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele sırasında ihtiyaç duyulan ulaşım, iş makineleri ve araçların bakım ve onaranları ile ilgili acil olarak alınması gereken hizmetleri,

e) Hizmet sunucusu: Orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele sırasında ihtiyaç duyulan hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişileri,

f) İdare: Orman Genel Müdürlüğü ve orman işletme müdürlüklerini,

g) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

ğ) Mal: Orman yangınlarının söndürülmesinde ve soğutulmasında acil olarak ihtiyaç du­yulan yangın söndürme malzemeleri, söndürme ve soğutma çalışmalarına katılanlara verilmesi gereken iaşe, koruyucu giyim eşyaları, akaryakıt, mücadele sırasında arızalanan araçların ve iş makinelerinin yedek parçaları,

h) Orman yangını: Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan, yanabilen canlı ve cansız bütün varlıkları yakarak yok eden ateşi,

ı) Satın alma görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilmiş kişi veya kişileri,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerin yanı sıra can ve mal güvenliğinin sağlan­ması ile ilgili ihtiyaçların ivedi bir şekilde karşılanması esastır.

(2) Bu Usul ve Esaslara göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında doğrudan temin yön­temi kullanılır.

(3) Bu Usul ve Esaslara göre başka maksatlı kullanmak ve stoklama yapmak üzere mal ve malzeme alımı yapılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Genel Esaslar

Doğrudan temin

MADDE 6- (1) Orman yangınlarının meydana gelmesi ile birlikte düzenlenen Yangın Haber Formu'na (Örnek 1) bağlanmak suretiyle yangınla mücadele kapsamında, yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında doğrudan temin yöntemi kullanılır.

(2) Bu maddenin uygulanmasında; teminat alma ve sözleşme yapma zorunluluğu bulun­maksızın harcama yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından, fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir.

(3) Bu Usul ve Esaslar dâhilinde yapılan alımlarda; 4734 sayılı Kanunun 22 nci madde­sinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki limitler uygulanmaz.

(4) Bu Usul ve Esaslar dâhilinde yapılan alımlar 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ilişkilendirilmez.

Alım talebi

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki her türlü mal ve hizmet alımları, har­cama yetkilisi tarafından telefon veya telsizle verilen talimat doğrultusunda karşılanır. Alınan talimat gereği satın alma görevlilerince "Orman Yangınları Acil Mal/Hizmet Talep Formu" (Örnek 2) düzenlenerek imza altına alınır.

Ön ödeme

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları için 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre avans verilebilir. Avans ve­rilmesi durumunda, yine anılan Yönetmelik hükümlerine göre mahsup edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Görevler ve görevliler

MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esaslar gereğince yapılacak giderler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda, har­cama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve üst yönetici tarafından gerçek­leştirilir. Harcama yetkilisi veya muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.

Satın alma için görevlendirme yapılması

MADDE 10- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek alımları yapmakla görevli satın alma görevlileri asıl ve yedek üyeleri, görev unvanlarına göre önceden belirlenir ve bu hususa her yıl hazırlanan orman yangınları acil eylem planlarında yer verilir.

(2) Bu madde kapsamında görevlendirilecek kişilerin, alınacak mal veya hizmet konusu işin uzmanı olmasına özen gösterilir.

(3) Satın alma görevlisi, birden fazla teklif alma imkânı bulunan durumlarda, ihtiyaç du­yulan mal ve hizmet alımları ile ilgili piyasa fiyat araştırması yapar ve tercih nedenlerini açıkça belirtir.

(4) Satın alma belgeleri satın alma görevlisince imzalanır.

Kamu İhale Kurumuna bildirim

MADDE 11- (1) Bu kapsamda yapılan mal ve hizmet atımlarına ilişkin sonuç bildirim­lerinde 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bahse konu alımlara ilişkin sonuçlar kamu ihale bülteninde yayımlanmaz.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan araç ve gereçlerin akaryakıt alımları

Madde 12- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 69 uncu maddesi kap­samında yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmî araçlar ile özel her türlü aracın akaryakıt giderlerine ilişkin alımlar da bu Usul ve Esaslar kapsamında gerçekleştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kanıtlayıcı belgeler ve teslim işlemleri

MADDE 13- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarının mu­ayene kabul ve kabul işlemleri satın alma için görevlendirilen kişiler marifeti ile yapılabilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar dâhilinde yapılan mal ve hizmet almalarının ihtiyaç duyulan yerde kullanıldığı, görevlendirilen kişiler tarafından imzalanmış tutanaklarla tevsik edilir.

(3) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Ödeme emri belgesine; Yangın Haber Formu, Orman Yangınları ile Mücadele İçin Acil Mal/Hizmet Talep Formu ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen belgeler ekle­nir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Ek No: 1

YANGIN HABER FORMU

S.NO YANGIN YERİ BİLGİLERİ S.NO YANGIN ZAMAN VERİLERİ TARİH SAAT
1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN BAŞLAMA TARİHİ
2 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLK MÜDAHALE (YAPILMIŞSA)
3 İŞLETME ŞEFLİĞİ YANGIN TEHLİKE ARZ EDİP ETMEDİĞİ
4 BÖLME NO İLK MÜDAHALE VEYA HAREKET HALİNDEKİ EKİPLER
5 MEVKİİ HAREKET HALİNDEKİ EKİP SAYISI
6 EN YAKIN YERLEŞİM YERİ YANGIN TÜRÜ (Anız,Zeytinlik,Orman vs.)
7 VARSA YANGIN YERİ KOORDİNATLARI(COĞRAFİ) NOTLAR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ŞEFLİĞİ

TALİMATI VEREN YETKİLİNİN

ADI SOYADI

GÖREV UNVANI

YANGININ BAŞLAMA TARİHİ/ SAATİ

SATIN ALMA TALİMATININ VERİLDİĞİ TARİH/SAATİ

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN

CİNSİ/NEV'İ

MİKTARI/ ADEDİ

AÇIKLAMA

İşletme Müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içinde meydana gelen orman yangını söndürme/soğutma çalışmaları sırasında yukarıda cins ve miktarı yazılı mal/malzeme/ hizmetin acil olarak karşılanması için Harcama Yetkilisinin telefon/telsiz yoluyla talimatları alınmıştır.

TALİMATI ALAN GERÇEKLEŞME GÖREVLİLERİ

ADI SOYADI

GÖREV UNVANI

İMZASI

----------o----------