R.Gazete No: 30587

R.G. Tarihi: 6.11.2018

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜNÜN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK

 

MADDE 1- 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "yedi" ibaresi "altı" şeklinde; (j) bendinde yer alan "Onyedi" ibaresi "Onbeş" şeklinde; (h) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Bölümler raportörü: Başvuruların esasına ve gerektiğinde kabul edilebilirliğine ilişkin karar taslaklarını başraportörün gözetiminde hazırlamak, gerekli yazışma ve sunumları yapmakla görevli raportörleri,

r) Komisyonlar raportörü: Başvuruların kabul edilebilirliğine ve gerektiğinde esasına ilişkin karar taslaklarını başraportörün gözetiminde hazırlamak, gerekli yazışma ve sunumları yapmakla görevlendirilen raportörleri,"

 

MADDE 2- İçtüzüğün 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Başbakanı," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 

MADDE 3- İçtüzüğün 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "oniki" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4- İçtüzüğün 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yedi" ibaresi "altı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5- İçtüzüğün 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Bölüm toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde Bölüm Başkanı Bölüm içinden, bunun mümkün olmaması hâlinde Bölüm Başkanının Önerisi üzerine Başkan diğer Bölümden toplantılara katılmayan üyeleri dönüşümlü olarak sırayla toplantıya katılmakla görevlendirir."

 

MADDE 6- İçtüzüğün 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Komisyonlar, kabul edilemezlik kararı verilen başvurularda gizlilik taleplerini karara bağlamazlar."

 

MADDE 7- İçtüzüğün 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlığın" ibaresi "Cumhurbaşkanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 8- İçtüzüğün 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"MADDE 59- (1) Başvurular, İçtüzük ekinde (EK-1) örneği bulunan ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak resmî dilde yapılır.

(2) Başvuru formunda aşağıdaki hususlar yer alır:

a)  Başvurucunun T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, mesleği ve adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.

b)  Başvurucunun tüzel kişi olması hâlinde; Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, MERSÎS numarasının bulunmaması hâlinde tüzel kişinin vergi numarası veya kayıtlı olduğu sicil ve numarası ile varsa telefon numaraları ve kayıtlı elektronik posta adresi.

c) Başvurunun;

1) Avukat vasıtasıyla yapılması hâlinde; avukatın adı, soyadı, kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası, yazışma adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.

2)  Avukat olmayan kanuni temsilci vasıtasıyla yapılması hâlinde; kanuni temsilcinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, yazışma adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.

ç) Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti.

d) Bireysel başvuru kapsamındaki güncel ve kişisel haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar.

e) İhlal edildiği iddia edilen temel haklar ve bunlara ilişkin açıklamaların birbirleriyle ilişkilendirilerek ayrı ayrı yapılması.

f)  Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların tarih sırasına göre yazılması.

g)  Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih,

ğ) Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar.

h) Başvurucunun talepleri.

ı) Başvurucunun Mahkeme Önünde devam eden bir başka başvurusu varsa numarası.

i) Varsa kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçeleri,

j) Kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını isteyip istemediği.

k) Başvurucunun veya avukatının ya da kanuni temsilcisinin imzası.

l) Varsa İçtüzüğün 73 üncü maddesi kapsamında maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik tedbir talebi ve bunun gerekçeleri.

(3) Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin ya da onaylı örneklerinin eklenmesi zorunludur:

a)  Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olduğuna dair mevzuata uygun belge.

b)  Harcın ödendiğine dair belge.

c)  Başvuru bizzat yapılmış ise başvurucunun kimliğini tespite yarar resmî belgenin onaylı örneği.

ç) Tüzel kişi adına kanuni temsilcinin başvurması hâlinde, başvuru tarihî itibarıyla temsile yetkili olunduğunu gösteren resmî belgenin onaylı örneği.

d) Nihai karar ya da işlemi öğrenme tarihini gösteren belge.

e) Başvuruda ileri sürülen hak ihlali iddialarını temellendirecek belgelerin onaylı örnekleri.

f)  Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler.

g)  Olağan ve olağanüstü kanun yolu başvuru dilekçelerinin onaylı örnekleri.

ğ) Başvuru süresinde yapılamamışsa varsa mazereti ispatlayan belgeler.

h) Adli yardım talebi varsa başvurucunun yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna İlişkin belgeler ile mevzuatta adli yardım talebinde bulunabilmek için öngörülen diğer belgeler.

(4) Başvurucu, üçüncü fıkradaki belgeleri herhangi bir nedenle sunamaması hâlinde bunun gerekçelerini belirterek varsa buna İlişkin bilgi ve belgeleri başvuru formuna ekler. Mahkeme, mazereti kabul etmesi hâlinde ve gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri resen toplar.

(5)  Başvuru formunda belirtilen bilgilerde ve başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bunun Mahkemeye bildirilmesi zorunludur."

 

MADDE 9- İçtüzüğün 60 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başvuru formu, İçtüzüğün 59 uncu maddesine uygun olarak düzenlenir ve aynı maddede belirtilen belgeler ya da mevzuat gereği suret çıkarma yetkisi bulunan kişi veya makamlarca onaylı örnekleri başvuru formuna eklenir."

 

MADDE 10- İçtüzüğün 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bireysel başvurular, Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun biçimde İçtüzük ekindeki ve Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak Mahkemeye şahsen yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla da yapılabilir."

 

MADDE 11- İçtüzüğün 65 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bireysel başvuru kayıt işlemleri

MADDE 65- Mahkemeye ulaşan başvurular, Komisyonlar başraportörünün gözetiminde ilgili birim tarafından numara verilerek kaydedilir. İlgili birim, başvuru evrakının usulüne uygun olarak UYAP ortamında taranmasını, fiziki dosya oluşturulmasını, başvurularla ilgili yazışmaların kaydını, takibinı, ilgili birimlere sevk edilmesini ve diğer işlemlerin yapılmasını sağlar."

 

MADDE 12- İçtüzüğün 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Liste usulü verilen kararlarda birinci fıkranın (b) bendinin (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen hususlar bulunmayabilir."

 

MADDE 13- İçtüzüğün 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Mahkemece verilen kararlar hakkında ilgililer, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, hükmün tavzihini ve maddi hataların düzeltilmesini talep edebilirler."

 

MADDE 14- İçtüzüğün 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığının tespit edilmesi hâlinde incelemenin her aşamasında başvuru reddedilir ve yargılama giderleri dışında, ilgilinin ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilebilir."

 

MADDE 15- İçtüzüğün (EK-1) numaralı Bireysel Başvuru Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 16- (1) Bu İçtüzüğün;

a) İlgili maddesiyle İçtüzüğün 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (j) bentleri ile 24 üncü ve 27 nci maddelerinin birinci fıkralarında yapılan değişiklikler Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden seçilen üyenin üyeliğinin sona erdiği tarihte,

b) İlgili maddesiyle 59 uncu maddesi ve 63 üncü maddesinin birinci fıkrası ile (EK-1) numaralı Bireysel Başvuru Formunda yapılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinde,

c) İlgili maddesiyle yapılan diğer değişiklikler Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 17- Bu İçtüzük hükümlerinı Başkan yürütür.

 

----------o----------