R.Gazete No: 30589

R.G. Tarihi: 8.11.2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 –31/12/2015 tarihli ve 29579 4 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Taraflardan birinin ödeme yapmaması durumunda Kanunun 16 ncı maddesi doğrultusunda işlem yapılır. Ayrıca bu Tebliğde belirtilen hükümler kapsamında destekleme ödemesini zamanında gerçekleştirmeyen şirketlere21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi kapsamında belirlenen gecikme zammının iki katı kadar faiz oranı uygulanır. Söz konusu tutarların desteklenecek şirketlere aktarılmasında bu oran bir buçuk kat olarak uygulanır. Ödemelerde aksaklığa sebebiyet veren şirketlerden söz konusu risklerin karşılığı olarak teminat talep edilebilir."

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

-----------o-----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    EM/3154F.440 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgededir.