Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 132

31 Mart 2018

Telgraf Telefon Kanunu Hazine Payı Hakkında Yönetmelik


31.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinde sayılan işletmeciler tarafından imtiyaz sözleşmeleri, yetkilendirme belgeleri ile aynı madde uyarınca ödenmesi gereken Hazine payına ilişkin olarak, işletmecilerin müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında Gelir İdaresi Başkanlığından talep edecekleri izahatların cevaplandırılması, işletmecilerin denetimi ile Hazine payı ve cezai şarta ilişkin bildirim öncesi ve bildirim sonrası uzlaşma hükümlerine yönelik usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30377 R.G. Tarihi: 31.3.2018 Maliye Bakanlığından: ...
31 Mart 2018

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


31.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ ile 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30377 R.G. Tarihi: 31.3.2018 ...
31 Mart 2018

Kamuya Alınacak Eski Hükümlü Yönetmeliğinde Değişiklik


31.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler olmuştur.
R.Gazete No: 30377 R.G. Tarihi: 31.3.2018 Türkiye İş Kurumundan: ...
31 Mart 2018

K.2018/11500 (SGK Uyumlu Prim Borçları Hk. Karar)


31.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/11500 sayılı bu Kararın amacı; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının anılan Kanunun 48 inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkân sağlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Karar No. 2018/11500 R.Gazete No: 30377 Karar Tarihi: 5.3.2018 R.G. Tarihi: 31.3.2018 Uyumlu prim borçlularının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kan ...
30 Mart 2018

Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Ödenmesine Dair Yön. Değ.


30.3.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile, 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30376 R.G. Tarihi: 30.3.2018 Maliye Bakanlığından: ...
30 Mart 2018

K.2018/11547 (Memura Ödenecek Zam ve Tazm. Devamı Hk.)


30.3.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2018 yılında da devam olunması kararlaştırılmıştır.
17/4/2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR VE EKİ CETVELLERİN UYGULANMASINA 2018 YILI ...
30 Mart 2018

K.2018/11587 (Sözleşmeli Pers. Çalıştırılması Esasl. Değ.)


30.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Karar ile, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
Karar No. 2018/11587 R.Gazete No: 30376 Karar Tarihi: 26.3.2018 R.G. Tarihi: 30.3.2018 Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli P ...
29 Mart 2018

Gıdalarda Kul. Ekstraksiyon Çözündürücüleri (2013/45)'de Değ.


29.3.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 18/8/2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (Tebliğ No: 2013/45)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30375 R.G. Tarihi: 29.3.2018 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
28 Mart 2018

Ürünlerin Enerji ve Kaynak Tüketimlerinin Gösterilmesi Hk. Teb.


28.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, mahal ısıtıcıları, kombine ısıtıcılar, mahal ısıtıcısı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.
R.Gazete No: 30374 R.G. Tarihi: 28.3.2018 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ...
28 Mart 2018

Su Tank ve Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesi Hk.Teb. (2018/2)


28.3.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, su ısıtıcıları, sıcak su tankları ve su ısıtıcısı ve güneş enerjisi cihazı paketlerinin piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili etiketleme ve bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemektir.
R.Gazete No: 30374 R.G. Tarihi: 28.3.2018 ...