Karar No. 7753                                        R. Gazete No. 30359

Karar Tarihi: 8.3.2018                             R.G. Tarihi: 13.3.2018

 

      Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

     Kurul Başkanlığının 07.03.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.03.2018 tarih ve 12509071-110.01.01-E.4260 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

     - Kurulun 21.04.2016 tarih ve 6858 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

     - Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına

     karar verilmiştir.

 

 

----------o----------