Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 99

31 Ekim 2019

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1.5.1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30934 R.G. Tarihi: 31.10.2019 İçişleri Bakanlığından: FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Ekim 2019

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/28)


31.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 30.12.2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30934 R.G. Tarihi: 31.10.2019 Ticaret Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE ...
31 Ekim 2019

Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2016/205, K: 2019/63 Sayılı Kararı


31.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarihli ve E: 2016/205, K: 2019/63 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Esas Sayısı :2016/205 Karar Sayısı :2019/63 Karar Tarihi:24/7/2019 R.G. Tarih Sayı:31.10.2019 – 30934 ...
31 Ekim 2019

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/120T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/120 Konusu : Elektronik defter (e Defter) uygulamasına dâhil olanla ...
26 Ekim 2019

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 23.8.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30930 R.G. Tarihi: 26.10.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN SERMAYE YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLE ...
26 Ekim 2019

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21.7.2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30930 R.G. Tarihi: 26.10.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ ...
26 Ekim 2019

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik


26.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30930 R.G. Tarihi: 26.10.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, HARCAMA ...
26 Ekim 2019

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


26.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 29.12.2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30930 R.G. Tarihi: 26.10.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELE ...
25 Ekim 2019

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1721)


25.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 12.12.2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30929 R.G. Tarihi: 25.10.2019 Karar Sayısı: 1721 Karar Tarihi: 24.10.2019 Ekli "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ...
25 Ekim 2019

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)


25.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30929 R.G. Tarihi: 25.10.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) Tecil Faizi MA ...