R.Gazete No: 30910

R.G. Tarihi: 6.10.2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

 

TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2010/35/AB)'NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 –31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

----------o----------