R.Gazete No: 30942

R.G. Tarihi: 8.11.2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

(SERİ NO: 28)

 

MADDE 126/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır."

 

MADDE 2Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    KDV/3065F.010 (Katma Değer Vergisi Mevzuatı) No.lu belgededir.