R.Gazete No: 30729

R.G. Tarihi: 29.3.2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 116/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yükümlülük devri

EK MADDE 1(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinden kaynaklanan biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilir.

(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak dağıtıcı lisansı sahibinin bu Tebliğ kapsamında bir önceki;

a) Yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,

b) Takvim yılında asgari 500 m3 biodizelin harmanlamış olması

zorunludur.

(3) Devre ilişkin bildirim, Ek-1'de yer alan Harmanlama Devri Formunun, yükümlülük dönemini takip eden yılın Ocak ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla Kuruma sunulması ile gerçekleştirilir.

(4) Harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafın bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaması durumunda devir işlemi geçersiz sayılır."

 

MADDE 2Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

 

MADDE 3Bu Tebliğin; birinci maddesinde yer alan Ek Madde 1'in ikinci fıkrasının (a) bendi 1/1/2020 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

"Ek-1

HARMANLAMA DEVİR FORMU

16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ) uyarınca, aşağıda yer alan bilgiler kapsamında biodizel harmanlama yükümlülüğünün devralındığını, eksik harmanlama yapılması durumunda uygulanacak her türlü idari işlemin devralan tarafa uygulanacağını ve bu formda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

HARMANLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DEVREDEN

HARMANLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ DEVRALAN

Unvan

 

Unvan

 

Lisans No

 

Lisans No

 

Adı Soyadı

 

Adı Soyadı

 

İmza*

 

İmza*

 

Tarih

 

Tarih

 

Harmanlama Yükümlülüğüne İlişkin Bilgiler

Yükümlülük Dönemi

 

Devredilen Harmanlanmış Biodizel Miktarı (m3)

 

* Form, lisans sahiplerinin bu tür bir işlemi yapmaya yetkili kişilerince imzalanmalıdır. **Bu form 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ gereği düzenlenmiş olup, formda yer alan bilgilerdeki miktarlar parasal bir değer ifade etmeyip, tebliğ uyarınca harmanlama yükümlülüğünü devreden ve harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir."

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    EM/3154F.451 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgededir.