Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 125

31 Mayıs 2019

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.5.2019)


31.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 22.2.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30790 R.G. Tarihi: 31.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 22/2 ...
31 Mayıs 2019

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 27.3.2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30790 R.G. Tarihi: 31.5.2019 Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 27/3/2002 ...
30 Mayıs 2019

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 78)


30.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 12.7.2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30789 R.G. Tarihi: 30.5.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBL ...
30 Mayıs 2019

Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin (MPTS) "Masterpass Hizmeti"ne İlişkin Verilmiş Olan İznin MPTS'nin Talebi Doğrultusunda İptal Edilmesine İlişkin Karar


30.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin (MPTS) yürütmekte olduğu "Masterpass Hizmeti"nin, ödeme sistemi işletmek üzere 22.6.2017 tarih ve 10472/20071 sayılı Karar ile MPTS'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamından, MPTS'nin talebi doğrultusunda çıkartılmasına, 20.6.2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28.6.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30789 R.G. Tarihi: 30.5.2019 T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MASTERCARD PAYMENT TRANSACTİON SERVİCES TURKEY BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'NİN (MPTS) "MASTERPASS ...
30 Mayıs 2019

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi


30.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tarifenin amacı, 3.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3.8.2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30789 R.G. Tarihi: 30.5.2019 Adalet Bakanlığından: 2019 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihl ...
30 Mayıs 2019

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


30.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 29.12.2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30789 R.G. Tarihi: 30.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEK ...
30 Mayıs 2019

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği


30.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30789 R.G. Tarihi: 30.5.2019 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
30 Mayıs 2019

Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/6, K: 2019/25 Sayılı Kararı


30.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 11.4.2019 Tarihli ve E: 2019/6, K: 2019/25 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30789 R.G. Tarihi: 30.5.2019 Anayasa Mahkemesi Ba şkanlığından: Esas Sayısı : 2019/6 Karar Sayısı: 2019/25 Karar Tarihi: 11/4/2019 İPT ...
30 Mayıs 2019

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5.2.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30789 R.G. Tarihi: 30.5.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...
29 Mayıs 2019

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik


29.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik, abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30788 R.G. Tarihi: 29.5.2019 Adalet Bakanlığından: ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNET ...